1. Algemeen
U bevestigt dat u alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigd dat u de mogelijkheid heeft gehad om uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen, voordat u uw finaal akkoord heeft gegeven.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. PATH-systems erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopsvoorwaarden. Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenis en/of voorwaarden die niet schriftelijk bevestigd werden door PATH-systems.
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. PATH-systems kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

2. Offertes / Bestellingen
Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien geen termijn vermeld, is de offerte 10 kalenderdagen geldig na datum van opmaak.
Bestellingen kunnen schriftelijk, via de webshop, e-mail, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door PATH-systems door middel van een Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en PATH-systems onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Doet u dit niet binnen de 3 kalenderdagen, dan wordt immers onweerlegbaar vermoed dat de Orderbevestiging identiek is aan uw bestelling.

3. Betalingsvoorwaarden
Prijzen van goederen, diensten, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie worden vermeld op de factuur.
Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of diensten of, indien overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag zal het onbetaald gebleven bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1 % per maand. Bovendien zal in geval van niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 125,00 €, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit naast en boven alle kosten van een eventueel rechtsgeding en de uitvoering daarvan, evenals alle kosten en erelonen zowel voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen tot inning.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

4. Klachten
Eventuele klachten dienen binnen drie dagen schriftelijk meegedeeld te worden. Bovendien moet elke klacht betreffende aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons en/of onze transporteur. De aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert geen akkoord van de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft u niet van uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

5. Levering
Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn, kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. PATH-systems heeft het recht om de leveringstermijn te verlengen en om desgevallend te ontbinden in geval van overmacht en bedrijfsstoornissen van welke aard ook, welke zich bij PATH-systems of diens eigen leveranciers en/of derden zouden voordoen.

6. Eigendomsrecht
Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze de eigendom van PATH-systems en behoudt zij het recht ze terug te nemen op kosten en risico van de koper. Tot die tijd moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag u onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal u overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen.

7. Ontbinding
Wanneer een partij nalaat één of meerdere verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Volgende redenen worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:
Verzuim om tijdig te betalen;
Het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en het verzuim om dit te herstellen binnen de dertig kalenderdagen na de aangetekende kennisgeving ervan;
Het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden;
Schending van de exportcontrolewetten.
In geval van ontbinding door PATH-systems zal u gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

8. Voorschotten en Kredietwaardigheid
PATH-systems heeft het recht om voor de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan PATH-systems ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen u en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft PATH-systems evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling.

9. Garantie
De garantie is steeds beperkt tot deze welke geboden wordt door de constructeur en/of invoerder, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bij vastgesteld defect dient de koper de goederen terug te brengen in originele verpakking en met kopie van de factuur van PATH-systems. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door u aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangstname komen enkel in aanmerking indien zij door u dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoerdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien u deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert in overeenstemming met artikel 4 (Klachten). Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheden:
Bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
In geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd;
In geval van verkoop, verhuur of uitlening van onze producten aan derden;
In geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons.
De garantie op consumptiegoederen wordt uigevoerd in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kunt zich enkel op voormelde wet beroepen indien u PATH-systems binnen de 2 maanden na het vaststellen van dit gebrek op de hoogte brengt door een aangetekend schrijven met een voldoende duidelijke omschrijving van het gebrek. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij vergoeding of herstellingvan het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit uw gebruik van het product na het ogenblik dat u het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten uwen laste.
Op software geeft PATH-systems geen garantie, uitgezonderd software door PATH-systems ontwikkelt. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. Waar nodig levert PATH-systems de licentie die u nodig hebt bij het product. U moet voldoen aan die licentie. PATH-systems is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.
Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door PATH-systems uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen en/of inrichting valt nooit onder de verantwoordelijkheid van PATH-systems. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

10. Gegevensbescherming
Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. U mag PATH-systems de opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

11. Exportcontrole
U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruikers betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.

12. Verkoop op Afstand/Verzakingsrecht
Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan u via onze webshop, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen u en PATH-systems en er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 77 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is dat niet het geval, dan kan u zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft u een verzakingsrecht, onder meer en met name onderworpen aan volgende voorwaarden:
U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor u besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma;
De verzegeling van het product, of enig ander vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken;
Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,
U kan zich enkel beroepen op dit verzakingsrecht, indien u dit inroept volgens de volgende formaliteiten:
Het verzakingsrecht moet binnen de 7 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen PATH-systems op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door u op te geven;
Indien het product reeds in uw bezit is, moet u het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op uw kosten.
Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

13. Rechtspraak en rechtssysteem
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 
© 2020 Path Systems - Algemene voorwaarden